Charyzmat

CHARYZMAT Sióstr Boskiej Opatrzności w Kielcach

 

Słowa Świętego Jana Pawła II, który wołał o „nową wyobraźnię miłosierdzia[1] w obliczu nędzy duchowej i wynikających z niej bolesnych doświadczeń, dotykających dzisiejszego człowieka, inspirują nas do kontemplacji Opatrzności Boga w świetle Jego Miłosierdzia.

Kontemplując Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego, odkrywamy objawioną w niej Miłosierną Opatrzność Ojca, który niestrudzenie szuka człowieka, podnosi go z wszelkiej nędzy, przebacza mu i obdarza pełnią Swojego Życia.

Przeniknięte nowym spojrzeniem na Bożą Opatrzność, podyktowanym przez znaki naszych czasów, czujemy się wezwane do ukazywania światu Jezusa Chrystusa jako Daru Miłosiernej Opatrzności Ojca, „aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

Stajemy do dyspozycji Boga, by we wszystkim i przede wszystkim szukać wypełnienia Jego planu zbawienia wobec każdego człowieka. Stawiamy sobie za cel bycie autentycznym znakiem Bożej Opatrzności w dzisiejszym świecie – Opatrzności, która ocala, przebacza i podnosi. Być Opatrznością na wzór Jezusa to pragnąć szczęścia drugiego człowieka, pragnąć jego wielkości i wolności; być Opatrznością to nie sądzić drugiego, ale pomagać mu w stawaniu się człowiekiem Bożym – człowiekiem według zamiaru Stwórcy.

Wspólna modlitwa, będąca celebrowaniem wiary w Chrystusa obecnego pośród tych, którzy gromadzą się w Jego Imię, umacnia nas w miłości do Boga i ludzi. Eucharystia jest centrum naszego życia. Codziennie uczestniczymy we Mszy Świętej, aby umacniać komunię z Chrystusem, między sobą oraz z całym ludem Bożym.

Patronem naszego Zgromadzenia jest Święty Jan Paweł II. Jest on dla nas duchowym Przewodnikiem w prowadzeniu ludzi słowem i czynem ku Tajemnicy Boga Ojca bogatego w miłosierdzie.

 

[1] Jan Paweł II, List apostolski Novo Millennio ineunte, 50, Watykan 2001.

Możliwość komentowania została wyłączona.