Historia

„(…)ABY CZŁOWIEK NIE ZGINĄŁ, ALE MIAŁ ŻYCIE WIECZNE(…)”[1]

Jan Marcin Moye

Początki fundacji Sióstr Boskiej Opatrzności sięgają XVIII wieku, kiedy to Jan Marcin Moyë, kapłan jednej z parafii w diecezji Metz we Francji, podczas misji głoszonych poza miastem odkrył brak wykształcenia, nieświadomość religijną i krzyczącą biedę ludzi mieszkających na wsi. Otwarty na działanie Ducha Świętego, po ośmiu latach modlitwy i refleksji odczytał tę sytuację jako wezwanie, aby wysłać do tychże wiosek dziewczęta, które nauczałyby dzieci oraz inne osoby potrzebujące elementarnej formacji.

W 1762 roku, otrzymawszy pozwolenie od Wikariusza Generalnego, wyrażające się w słowach: „Wielkie dzieła mają skromne początki – proszę rozpocząć od rzeczy małych” [2], Jan Marcin wysłał trzy lub cztery dziewczęta, „jak nasz Pan posłał Apostołów, zachęcając je do zaufania Bogu i do oddania się całkowicie Bożej Opatrzności” [3]. To właśnie ludzie nazwali żyjące wśród nich dziewczęta Siostrami Boskiej Opatrzności. Nazwa ta, jak stwierdził Założyciel, uczyła je „powierzać się tej Opatrzności, polegać tylko na Niej i nie szukać żadnego ludzkiego oparcia”.[4]

Za natchnieniem Ducha Świętego, działającego w historii i sercach ludzi, fundacja Bł. Jana Marcina Moyë rozrosła się w kilka rozsianych po świecie Zgromadzeń. Są one odbiciem nieskończonego bogactwa Opatrzności Boga, przemawiającej do każdego człowieka jego własnym, niepowtarzalnym językiem.

Powstałe w 2013 roku Zgromadzenie Sióstr Boskiej Opatrzności w Kielcach jest polską gałęzią Zgromadzenia Sióstr Boskiej Opatrzności z Saint Jean de Bassel we Francji, i jednocześnie ósmym Zgromadzeniem, wywodzącym się z fundacji Bł. Jana Marcina Moyë.

Duża grupa sióstr pochodzenia polskiego w liczbie około dwustu była progresywnie włączana w dzieło zbawiania świata od 1870 roku, żyjąc Charyzmatem Boskiej Opatrzności w Zgromadzeniu z Saint Jean de Bassel. W tym czasie polskie Zgromadzenia nie mogły przyjmować nowych powołań do nowicjatu. Polki były kierowane przez kapłanów do Francji. Tam, po otrzymaniu formacji i odpowiednim przygotowaniu, siostry były rozsyłane, na wzór apostołów, we wszystkie strony świata. Polskie siostry powołane w XIX i XX wieku wniosły do Zgromadzenia Sióstr Boskiej Opatrzności z Saint Jean de Bassel całe bogactwo duchowe otrzymane w ojczystym kraju. Pragnęły również, aby Charyzmat Boskiej Opatrzności był udziałem Kościoła polskiego. Jedna z sióstr, która umarła w opinii świętości, przepowiedziała, że Charyzmat Boskiej Opatrzności, jakim żyły siostry na terenie Francji, Stanów Zjednoczonych i krajów misyjnych, będzie również realizowany na ziemiach polskich. Stało się to faktem w 1990 roku, kiedy to Bp Stanisław Szymecki zaprosił Siostry Boskiej Opatrzności z Saint Jean de Bassel do Kościoła kieleckiego.

Pierwsze trzy siostry przybyły do Polski 4 września 1990 roku. Podjęły pracę apostolską w parafii Świętego Józefa Robotnika w Kielcach, serdecznie przyjęte przez ówczesnego proboszcza parafii – Ks. Jana Kudelskiego.

Przez ponad 20 lat pobytu w Kielcach siostry obserwowały z baczną uwagą przemiany w świecie, by w nich odczytać wezwania Bożej Opatrzności i odpowiedzieć na nie w sposób twórczy. Swoją misję realizowały poprzez dzieła miłosierdzia: katechezę, różne wymiary apostolatu wśród młodzieży – między innymi kierownictwo duchowe i rekolekcje dla maturzystów, a także prowadzenie kuchni dla kapłanów w parafii. Ponadto od początku misji w Kielcach siostry troszczyły się o młodych ludzi, którzy nosili w sercach pragnienie całkowitego oddania się Bogu w odpowiedzi na Jego miłość. Owocem ofiarnego życia i wytrwałej modlitwy sióstr były trzy nowe powołania do ich Zgromadzenia. Jedna z młodych sióstr Polek złożyła pierwsze śluby w 1996 roku i pełni swoją misję we Francji; dwie kolejne siostry, po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych w 2008 roku i odbyciu pierwszego roku junioratu we Francji, powróciły do Polski na miejsce dwóch sióstr Francuzek, które na stałe wyjechały do rodzinnego kraju.

Zmiany personalne we wspólnocie sióstr zbiegły się z darem nowego spojrzenia na Charyzmat Bożej Opatrzności, podyktowanego przez znaki czasu oraz wołanie Świętego Jana Pawła II o „nową wyobraźnię miłosierdzia[5]. Siostry niejednokrotnie spotykały się z wielką, ale często nieuświadomioną potrzebą doświadczenia Miłosiernej Miłości Boga w obliczu nędzy duchowej i wynikających z niej bolesnych doświadczeń, dotykających dzisiejszego człowieka. Sytuacje i okoliczności życia wielu ludzi proszących o modlitwę, rozmowę czy wsparcie duchowe stały się dla sióstr czytelnym wezwaniem do ukazywania dzisiejszemu światu Miłosiernej Opatrzności Boga, która ocala, przebacza i podnosi.

Długi czas modlitwy, rozeznawania i refleksji w jedności z Biskupem Diecezji Kieleckiej oraz Ks. Tomaszem Rusieckim – wikariuszem biskupim ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w tejże diecezji, zaowocował powstaniem Zgromadzenia Sióstr Boskiej Opatrzności w Kielcach. Zgromadzenie zostało zatwierdzone na prawie diecezjalnym 11 stycznia 2013 roku dekretem Ks. Biskupa Kazimierza Ryczana.

 

[1] Por. J 3,16.
[2] Dir. s. 335.
[3] Tamże.
[4] Tamże, s. 348.
[5] Jan Paweł II, List apostolski Novo Millennio ineunte, 50, Watykan 2001.

Możliwość komentowania została wyłączona.